top of page

차지연

Cha Ji Yeon

1982.

  • Instagram

Filmography

2022  Netflix - 블랙의 신부

2021  SBS - 모범택시

뮤지컬

2024 파과

2023 COME FROM AWAY

            아마데우스

2022  서편제

2021  레드북, 광화문 연가, 서편제

2020 아마데우스

2018  매디슨 카운터의 다리, 더데빌

2017  마타하리

2016  위키드  외 다수

bottom of page